Condition

  • Gout/ Pseudo gout
  • Bursiits – shoulder /hip/ elbow/ knee
  • Lupus, Systemic Lupus Erythematosus, Polymyalgia Rheumatica, Scleroderma Myositis, Inflammatory myopathy,
  • Degenerative arthritis
  • Osteoarthritis , Rheumatoid arthritis, Psoriatic arthritis, Reactive arthritis, Sjogren’s syndrome, Ankylosing spondylitis , Sarcoidosis Vasculitis, Temporal arteritis, Spondyloarthropathie
  • Back pain/ Scaitica
  • Paget’s disease
  • Osteopenia and osteoporosis
  • Antiphospholipid syndrome
  • Other Autoimmune disease like Thyroid problems